អនុក្រឹត្យលេខ ០១ អនក្រ.បក ស្តីពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាជ្ញាធរអប្សារា