អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ អនក្រ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ