អនុក្រឹត្យលេខ១២ អនក្រ ស្តីពីការចាត់តាំងបង្កើតយោភូមិភាគ និងតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹក