អនុក្រឹត្យលេខ០៩ អនក្រ ស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់បំណាច់ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភជីវភាព