អនុក្រឹត្យលេខ០៤ ស្ទួន ស្តីពីការដាក់សាលាជាតិរដ្ឋបាល ឲ្យស្ថិតក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី​