ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីលក្ខន្តិកៈគត្តិយុត្តនៃគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល