ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១០១៤/១១៧៤ ស្តីពីការកែសម្រួលនិងបន្ថែមសមាសភាពគ.ជ.អ.ប