ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស.រកត.០២០១.០៣០ ស្តីពីការបង្កើតសញ្ញារាជរដ្ឋាភិបាលសំរាប់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋ