ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំការធ្វើជំរឿនទូទៅនូវប្រជារាស្រ្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជា