ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការទទួលខុសត្រូវលើតំបន់ការពារធម្មជាតិ