ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៩នៃច្បាប់ស្តីអគ្គីសនីកម្ពុជានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា