ច្បាប់ស្តីពីការអនុម៍័តយល់ព្រមលើការទូទាត់​របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជណាចក្រមម្ពុជាឲ្យក្រុមហ៊ុនស៊ីហាយដ្រូ​ ខបផររ៉េស្សិន លីមីតធីត