ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង​អន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីពាណិជ្ជកម្មថាមពលអគ្គីសនី​តំបន់នៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ