ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង​រដ្ឋាភិបាលនៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ និងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ីដើម្បីជំរុញ​និងការពារការវិនិយោគ​