ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារដើម្បីអនុវត្តកញ្ចប់ទី៦ការបេ្តជ្ញាបើកចំហសេវាហិរញ្ញវត្ថុ