ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញា លេខ ៨៧-៩៨-១០០-១០៥-១១១