ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពីធីសារជម្រើសពីរ ដកស្រង់ពីអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធកុមារ