ច្បាប់ស្តីពី ​ការអនុម័តយល់ព្រមលើឧបសម្ព័ន្ទទី៦ ទី៨ ទី១៤ និងពិធីសារទី៣ ​សម្រាប់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការសម្រួលការដឹកជញ្ជូនទំនិញ ​និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ព្រំដែន