ច្បាប់ស្តីពី​ ការអនុម័តយល់ព្រមលើឧបសម្ព័ន្ទទី៣ ទី៥ ទី១០ ​និងពិធីសារទី២ សម្រាប់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង ​ស្តីពីការសម្រួលការដឹកជញ្ជូនទំនិញ ​និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ព្រំដែន