ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី១របស់អាស៊ាន ស្តីពីការកំណត់ផ្លូវនិងមធ្យោបាយបំពាក់លើផ្លូវដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់