ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី ៩ ស្តីពីទំនិញគ្រោះថ្នាក់

-8″?>

faultCode
-32700


faultString
parse error. not well formed