ច្បាប់ស្តីពី ​ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង ​និងក្នុងរង្វង់រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ​ឡាវ ថៃឡង់ដ៍ និងវៀតណាមស្តីពីការសម្រួលនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញ ​និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ព្រំដែន