លោក ជា ឡុង

មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា

កញ្ញា សំណាង ថាវី

មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា

លោក សូ វាសនា

មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា

លោក​ សាំង គឹមសួ

មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា