លោក សុខ យឹមដារ៉ូ

អនុប្រធានផ្នែកនីតិពាណិជ្ជកម្ម និងធុរកិច្ច

លោក អ៊ុក វុទ្ធី

អនុប្រធានផ្នែកសំណួរចម្លើយរដ្ឋសភា

លោក ណាំ ហេងស៊ីណាន់

អនុប្រធានផ្នែកនីតិសាធារណៈ

លោក សុខ សួរ

អនុប្រធានផ្នែក សំណួរចម្លើយសភា

លោក ជួង សុផល

អនុប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុ

លោក គឹម ឆៃហៀង

អនុប្រធានផ្នែកនីតិសាធារណៈ