លោក សុខ យឹមដារ៉ូ

អនុប្រធានផ្នែកនីតិពាណិជ្ជកម្ម និងធុរកិច្ច

លោក អ៊ុក វុទ្ធី

អនុប្រធានផ្នែកសំណួរចម្លើយរដ្ឋសភា

លោក ណាំ ហេងស៊ីណាន់

អនុប្រធានផ្នែកនីតិសាធារណៈ

លោក សុខ សួរ

អនុប្រធានផ្នែក សំណួរចម្លើយសភា

លោក ជួង សុផល

អនុប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុ

លោក ហែម សុខលីន

អនុប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញកិច្ច

លោក គឹម ឆៃហៀង

អនុប្រធានផ្នែកនីតិសាធារណៈ