ឯ.ឧ អឹុម ស៊ីថុល​

អនុប្រធានប្រចាំការនិងជាអគ្គលេខាធិការ

ឯ.ឧ ហាក់ សុខហេង

សមាជិកនិងជាអគ្គលេខាធិការរង

ឯ.ឧ អ៊ុត ស៊ីណាត

អគ្គលេខាធិការរង

លោកស្រី នួន ប៊ុនធឿន

ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញកិច្ច

លោក ហែម សុខលីន

អនុប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញកិច្ច

លោក ប៉ិច ណាវី

ប្រធានផ្នែកនីតិ សាធារណៈ

លោក សុខ សួរ

អនុប្រធានផ្នែក សំណួរចម្លើយសភា

លោក សុខ យឹមដារ៉ូ

អនុប្រធានផ្នែកនីតិពាណិជ្ជកម្ម និងធុរកិច្ច

លោក អ៊ុក វុទ្ធី

អនុប្រធានផ្នែកសំណួរចម្លើយរដ្ឋសភា

លោក ណាំ ហេងស៊ីណាន់

អនុប្រធានផ្នែកនីតិសាធារណៈ

លោក​ស្រី អុិត មល្លិកា

ប្រធានផ្នែកនីតិពាណិជ្ជកម្ម និងធុរកិច្ច

លោក ជួង សុផល

អនុប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុ

កញ្ញា ឆេង សុវណ្ណកា

មន្ត្រីផ្នែកនីតិពាណិជ្ជកម្ម និងធុរកិច្ច

លោក ម៉ុន សាម៉ឺឌី

មន្ត្រីផ្នែកនីតិពាណិជ្ជកម្ម និងធុរកិច្ច

លោក វណ្ឌី សុវីរៈ

មន្ត្រីផ្នែករដ្ឋបាល និងហរិញ្ញកិច្ច

កញ្ញា នួន សុណេតា

មន្ត្រីផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញកិច្ច