ឯ.ឧ អឹុម ស៊ីថុល​

អនុប្រធានប្រចាំការនិងជាអគ្គលេខាធិការ

ឯ.ឧ អ៊ុត ស៊ីណាត

សមាជិកនិងជាអគ្គលេខាធិការរង

ហាក់ សុខហេង

សមាជិកនិងជាអគ្គលេខាធិការរង

ប៉ិច ណាវី

អគ្គលេខាធិការរង

ហែម សុខលីន

អនុប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញកិច្ច

លោកស្រី នួន ប៊ុនធឿន

ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញកិច្ច

លោក​ស្រី អុិត មល្លិកា

ប្រធានផ្នែកនីតិពាណិជ្ជកម្ម និងធុរកិច្ច

លោក អ៊ុក វុទ្ធី

អនុប្រធានផ្នែកសំណួរចម្លើយរដ្ឋសភា

លោក ណាំ ហេងស៊ីណាន់

អនុប្រធានផ្នែកនីតិសាធារណៈ

លោក ជួង សុផល

អនុប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុ

លោក សុខ សួរ

អនុប្រធានផ្នែក សំណួរចម្លើយសភា

សុខ យឹមដារ៉ូ

អនុប្រធានផ្នែកនីតិពាណិជ្ជកម្ម និងធុរកិច្ច

លោកស្រី ឆេង សុវណ្ណកា

មន្ត្រីផ្នែកនីតិពាណិជ្ជកម្ម និងធុរកិច្ច

លោក ម៉ុន សាម៉ឺឌី

មន្ត្រីផ្នែកនីតិពាណិជ្ជកម្ម និងធុរកិច្ច

លោក វណ្ឌី សុវីរៈ

មន្ត្រីផ្នែករដ្ឋបាល និងហរិញ្ញកិច្ចច

កញ្ញា នួន សុណេតា

មន្ត្រីផ្នែករដ្ឋបាល និងហរិញ្ញកិច្ច

លោកស្រី លី សុគន្ធារី

មន្ត្រីផ្នែកនីតិសាធារណៈ

លោក មុំ សាមិត្តរីហ្គ្រូន

មន្ត្រីផ្នែកសំណួរ-ចម្លើយសភា

លោក កោះ ច័ន្ទសុជាតិ

មន្ត្រីផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញកិច្ច

លោក អ៊ា ជាម៉េង

មន្ត្រីផ្នែកនីតិសាធារណៈ

លោក តាំង ប៊ុនហុង

មន្ត្រីផ្នែកសំណួរ-ចម្លើយសភា

លោក ជា ឡុង

មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា

កញ្ញា សំណាង ថាវី

មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា

លោក សូ វាសនា

មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា

លោក​ សាំង គឹមសួ

មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា