ឯ.ឧ អឹុម ស៊ីថុល​

អនុប្រធានប្រចាំការនិងជាអគ្គលេខាធិការ

ឯ.ឧ អ៊ុត
ស៊ីណាត

សមាជិកនិងជាអគ្គលេខាធិការរង


ហាក់ សុខហេង

សមាជិកនិងជាអគ្គលេខាធិការរង


ប៉ិច ណាវី

អគ្គលេខាធិការរង


ផាត់ សាលីន

អគ្គលេខាធិការរង


លោក​ស្រី អុិត មល្លិកា

ប្រធាននាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកកិច្ចការច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ
និងការងារសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម


លោក សុខ សួរ

ប្រធាននាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកកិច្ចការច្បាប់
ពាក់ព័ន្ធនិងការងារផលិតកម្ម
ធនធានធម្មជាតិ ដឹកជញ្ជូននិងសំណង់


លោក អ៊ុក វុទ្ធី

ប្រធាននាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកកិច្ចការទាក់ទង
ជាមួយនិងស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ


លោក ជួង សុផល

ប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញកិច្ច


សុខ យឹមដារ៉ូ

ប្រធាននាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកកិច្ចការច្បាប់
ពាក់ព័ន្ធនិងការងារផ្ទៃក្នុង និងការបរទេស


ហែម សុខលីន

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកកិច្ចការច្បាប់
ពាក់ព័ន្ធនិងការងារផលិតកម្ម
ធនធានធម្មជាតិ ដឹកជញ្ជូននិងសំណង់


លោក មុំ សាមិត្តរីហ្គ្រូន

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកកិច្ចការច្បាប់
ពាក់ព័ន្ធនិងការងារផលិតកម្ម
ធនធានធម្មជាតិ ដឹកជញ្ជូននិងសំណង់

លោក ណាំ ហេងស៊ីណាន់

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកកិច្ចការច្បាប់
ពាក់ព័ន្ធនិងការងារសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម


លោកស្រី ឆេង សុវណ្ណកា

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកកិច្ចការច្បាប់
ពាក់ព័ន្ធនិងការងារសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម


លោក គឹម ឆៃហៀង

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកកិច្ចការច្បាប់
ពាក់ព័ន្ធនិងការងារផ្ទៃក្នុង និងការបរទេស


កញ្ញា នួន សុណេតា

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញកិច្ច


លោក ម៉ុន សាម៉ឺឌី

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកកិច្ចការ
ទាក់ទងជាមួយនិងស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ


លោក កោះ ច័ន្ទសុជាតិ

មន្ត្រីនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញកិច្ច


លោក អ៊ា ជាម៉េង

មន្ត្រីនាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកកិច្ចការច្បាប់
ពាក់ព័ន្ធនិងការងារផ្ទៃក្នុង និងការបរទេស


លោក តាំង ប៊ុនហុង

មន្ត្រីនាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកកិច្ចការ
ទាក់ទងជាមួយនិងស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ


លោក ឡៅ សុខឃីម

មន្ត្រីនាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកកិច្ចការច្បាប់
ពាក់ព័ន្ធនិងការងារសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម


លោក ជា ឡុង

មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា

កញ្ញា សំណាង
ថាវី

មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា


លោក សូ វាសនា

មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា


លោក​ សាំង គឹមសួ

មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា