កញ្ញា ឆេង សុវណ្ណកា

មន្ត្រីផ្នែកនីតិពាណិជ្ជកម្ម និងធុរកិច្ច

លោក ម៉ុន សាម៉ឺឌី

មន្ត្រីផ្នែកនីតិពាណិជ្ជកម្ម និងធុរកិច្ច

លោក វណ្ឌី សុវីរៈ

មន្ត្រីផ្នែករដ្ឋបាល និងហរិញ្ញកិច្ច

កញ្ញា នួន សុណេតា

មន្ត្រីផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញកិច្ច

លោកស្រី លី សុគន្ធារី

មន្ត្រីផ្នែកនីតិសាធារណៈ

លោក មុំ សាមិត្តរីហ្គ្រូន

មន្ត្រីផ្នែកសំណួរ-ចម្លើយសភា

លោក កោះ ច័ន្ទសុជាតិ

មន្ត្រីផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញកិច្ច

លោក អ៊ា ជាម៉េង

មន្ត្រីផ្នែកនីតិសាធារណៈ

លោក តាំង ប៊ុនហុង

មន្ត្រីផ្នែកសំណួរ-ចម្លើយសភា