លោកស្រី នួន ប៊ុនធឿន

ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញកិច្ច

លោក ប៉ិច ណាវី

ប្រធានផ្នែកនីតិ សាធារណៈ

លោក​ស្រី អុិត មល្លិកា

ប្រធានផ្នែកនីតិពាណិជ្ជកម្ម និងធុរកិច្ច

លោក ហួត តិច

ប្រធានផ្នែក សំណួរ-ចម្លើយសភា