ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប៊ិន ឈិន

ប្រធាន

ឯ.ឧ ហេង វង្សប៊ុនឆាត

អនុប្រធាន

ឯ.ឧ សំ សុខផល

អនុប្រធាន

ឯ.ឧ ឆេង សារឿន

អនុប្រធាន

ល.ជ លី វួចឡេង

អនុប្រធាន

ឯ.ឧ ឡាំ ជា

អនុប្រធាន

ឯ.ឧ ស៊ុយ ម៉ុងលាង

អនុប្រធាន

ឯ.ឧ ទួន ស៊ីផាន់

អនុប្រធាន

ឯកឧត្តម គី តិច

អនុប្រធាន

ឯកឧត្តម ឈិត បូរ៉ាវុធ

អនុប្រធាន

ឯ.ឧ ឈឹម ផលវរុណ

អនុប្រធាន

ឯ.ឧ ជីវ សុងហាក់

អនុប្រធាន

ឯ.ឧ អ៊ុក ភូរិ

សមាជិក (ស្លាប់)

ឯ.ឧ ង៉ោ សុវណ្ណ

សមាជិក

ឯ.ឧ ហែម ក្រាញ់តូនី

សមាជិក

ឯ.ឧ នាវ ស៊ីថុង

សមាជិក