ពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលប្រជុំបន្ទប់ ៦-០៧A ជាន់ទី៦ (អាគារថ្មី) នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី មានបើកកិច្ចប្រជុំជំនាញបច្ចេកទេស

ព័ត៌មានលំអិត
ពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីសភាពាណិជ្ជកម្ម

នាព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលប្រជុំបន្ទប់ ៦-០៧A ជាន់ទី៦ (អាគារថ្មី) នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី មានបើកកិច្ចប្រជុំជំនាញបច្ចេកទេស

ព័ត៌មានលំអិត
ពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិជំរុញចលនាភូមិមួយ ផលិតផលមួយ និងសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានភូមិមួយផលិតផលមួយ

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង៨:៣0នាទីព្រឹក នៅសាលប្រជុំ ៦-០៧A ជាន់ទី៦ (អាគារថ្មី) នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី មានបើកកិច្ចប្រជុំជំនាញបច្ចេកទេស

ព័ត៌មានលំអិត

វិចិត្រសាល

រូបភាព
វីឌេអូ
សំលេង